Image
Start arrow ODPADY KOMUNALNE arrow Odbiór odpadów
Image
Odbiór odpadów

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Głusk

uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Głusk oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w latach 2014-2017” został wyłoniony Wykonawca

tj. firma:

EKOLAND Sp. z o.o. 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3

tel. 81825 14 89, e-mail:

 

W/w Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2017 r.

W załączeniu harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Głusk na okres lipiec – grudzień 2014 r.

 

Tu harmonogram podstawowy

 

W związku z przesunięciem w miesiącu lipcu terminów odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych miejscowości o około 3 tygodnie w stosunku do miesiąca czerwca, zorganizowany został w miesiącu lipcu dodatkowo ( jednorazowo) odbiór odpadów komunalnych ( z pojemników i worków ) poza terminami ustalonymi dla miesiąca lipca w harmonogramie podstawowym.

Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie gospodarki odpadami w miesiącu lipcu spełni oczekiwania wszystkich mieszkańców Gminy. Za dodatkowy odbiór odpadów komunalnych mieszkańcy nie będą ponosić żadnych kosztów.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

W załączeniu harmonogram dodatkowego odbioru odpadów komunalnych w miesiącu lipcu.

 

Tu harmonogram dodatkowy

 

W terminach dodatkowego odbioru odpadów komunalnych będą zostawiane na wymianę worki na frakcje suchą odpadów nieoznakowane, ponieważ Wykonawcą dodatkowego odbioru odpadów w miesiącu lipcu będzie firma ZTK Grzegorz Kosior.

Firma EKOLAND sukcesywnie, przed terminem odbioru odpadów komunalnych określonym w podstawowym harmonogramie dla miesiąca lipca br. dostarczy mieszkańcom Gminy, za pośrednictwem poczty, worki na frakcję suchą odpadów odpowiednio oznakowane wraz z harmonogramem na okres lipiec – grudzień 2014 r.

W terminie pierwszego odbioru odpadów firma EKOLAND będzie zobligowana do odbioru odpadów zgromadzonych w workach zarówno oznakowanych jak i nieoznakowanych.

 

Od miesiąca sierpnia br. odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał jeden raz w miesiącu według terminów określonych w podstawowym harmonogramie.

Ponadto informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK Wilczopole –Kolonia 100 od miesiąca lipca 2014 r. do 30 września 2014 r. będzie czynny dwa razy w miesiącu tj. w pierwszy piątek miesiąca w godzinach
od 10ºº do 18ºº i w trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 10ºº do 16ºº.

 

 


 

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że z terenu Gminy Głusk w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sprzed zamieszkałej nieruchomości odbierane będą przez firmę EKO-KRAS sp. z o.o. w Kraśniku odpady komunalne w formie „wystawki”:

 

I- Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, farby, lakiery, zużyte oleje, chemikalia:

 

w ramach organizowanej zbiórki odbierany będzie kompletny i oznaczony numerem posesji

 

- sprzęt RTV,

- sprzęt komputerowy,

- urządzenia AGD,

- kontakty, włączniki, bezpieczniki,

- baterie i akumulatory,

- urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne,

- przewody elektryczne,

- żarówki, świetlówki,

- farby,

- lakiery,

- zużyte oleje,

- chemikalia

 

Nie będą odbierane :

- odpady w cieknących opakowaniach,

- niekompletny sprzęt RTV, AGD, komputerowy,

- nieoznaczone numerem posesji odpady

 

 

harmonogram zbiórki odpadów : pobierz

 

II w ramach organizowanej zbiórki odbierane będą odpady wielkogabarytowe:

- meble, szafy, stoły, krzesła, sofy, komody, dywany, materace, wózki dziecięce, rowery, zabawki dużych rozmiarów

 

Nie będą odbierane :

- deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, wanny, umywalki, muszle

toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, części samochodowe, odpady

remontowe, odpady ogrodowe

 

harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych: pobierz

 

 

EKO-KRAS SP. Z O.O. 23-210 KRASNIK, UL. GRANICZNA 3

e-mail : Biuro Obsługi Klienta kom.: 500140910, 500140882, 500140 873

 

 

 

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Głusk uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2014 r. ulega zmianie numer konta bankowego, na który będzie wnoszona opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2014 r. w/w opłatę należy uiszczać bez wezwania na odrębny rachunek bankowy Urzędu Gminy Głusk przelewem lub wpłatą na konto nr:

56 8689 0007 0000 3580 2000 0260

 

Opłata wniesiona na konto firmy EKO-KRAS nie podlega samoczynnie przeksięgowaniu na konto Urzędu Gminy Głusk. Osoby które wniosły opłatę na konto firmy EKO-KRAS powinny wystąpić z wnioskiem do tej firmy o przeksięgowanie wpłaty za odpady na konto Urzędu Gminy Głusk. W przeciwnym wypadku w systemie Gminy Głusk będą figurować jako dłużnicy.

 

 
 
Odbiór odpadów komunalnych

   W ramach otrzymanych środków z tytułu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Głusk będzie świadczyć usługi odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości, w każdej ilości pojemników i worków.
 
   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gm. Głusk określa minimalną wielkość pojemników dla budynków jednorodzinnych na:
•    60 l, jeżeli z takiego pojemnika korzysta 1 osoba,
•    120 l jeżeli z takiego pojemnika korzysta od 2 do 4 osób,
•    240 l jeżeli z takiego pojemnika korzysta od 5 do 8 osób,
•    dla większej ilości osób pojemność powinna być odpowiednio większa
 
  Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych należy do zadań  właściciela nieruchomości. Mieszkańcy, którzy do 1 lipca 2013r.  nie zdążą wyposażyć swojej nieruchomości w pojemniki, otrzymają je od firmy odbierającej odpady na zasadach,  które będą przedstawione Państwu w terminie późniejszym po uzgodnieniu z firmą wyłonioną w przetargu.
 
  Odbiór odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych (papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej będzie się odbywał z częstotliwością - jeden raz na dwa tygodnie, natomiast odbiór od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – jeden raz w miesiącu. Ponadto dla wygody mieszkańców utworzony zostanie:

• ruchomy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formie „wystawki”  z częstotliwością odbioru odpadów jeden raz na rok, gdzie będzie można przekazać : meble i inne odpady wielkogabarytowe, stolarkę budowlana, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych czyli chemikalia, zużyte opony, farby, lakiery, oleje, świetlówki. Harmonogram zbiórki zostanie podany do wiadomości mieszkańcom przez firmę, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu do realizacji przedmiotowego zadania.

• stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK – usytuowany na terenie Gminy, gdzie właściciele nieruchomości będą mogli bezpłatnie przywieźć oprócz w/w  selektywnie zebranych odpadów komunalnych również : zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpady zielone ulegające biodegradacji – skoszona trawa, liście i odpady budowlano – remontowe. PSZOK będzie czynny w pierwszy piątek miesiąca w godz. od 10 do 18. Adres  PSZOK z chwilą jego utworzenia zostanie podany poprzez ogłoszenie min. na stronie  internetowej Urzędu Gminy.
 

Podmioty wpisane do prowadzonego przez Wójta Gminy Głusk rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Głusk

 
 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Obowiązki gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z poźn. zm.)

Zgodnie z zapisami  art. 3c tej ustawy gminy są zobowiązane  ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy: 

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Osiągnięty przez Gminę Głusk poziom

73, 91

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Głusk w 2012 r. osiągnęła poziom 73,91 % przy dopuszczalnym poziomie na 2012 r. 75 %.

 

Zgodnie z art. 3b cytowanej ustawy gminy mają obowiązek osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r. odpowiednich poziomów:

·         w odniesieniu do recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło (muszą być zbierane selektywnie) - w wysokości co najmniej 50% wagowo;

  • w odniesieniu do recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne)
    w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając
w kolejnych latach wartości założone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Osiągnięty przez Gminę Głusk poziom

1,28

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gmina Głusk osiągnęła poziom 1,28 %, przy minimalnym poziomie na 2012r., który wynosił 10%.

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego

użycia i odzysku innymi metodami [%]

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

W 2012 r. inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe nie zostały odebrane z obszaru Gminy Głusk.

 

INFORMACJA

Gmina Głusk zgodnie z  „Planem gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017” należy do Regionu Centralnego.

Miejscem zagospodarowania  przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Głusk zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzona przez zakład zagospodarowania odpadów w Lublinie (ZZO KOM-EKO S.A. Lublin), wskazanej w Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 30 lipca 2012 r.(uchwała Nr XXIV/396/2012 ), jako instalacji regionalnej, a przypadku jej awarii – do instalacji zastępczej.

 Utworzone zostały następujące punkty selektywnego  zbierania odpadów, obsługiwane   przez  podmiot  wyłoniony  w drodze przetargu na odbiór  i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Głusk oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych(PSZOK)  tj.  firma:
 EKO-KRAS Spółka z o.o. w Kraśniku, 23-210 Kraśnik ul. Graniczna 3:

1/  Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK ) zlokalizowany  w  miejscowości Wilczopole Kolonia 100 (dawna baza SKR).

Do PSZOK mogą  dostarczać ( we  własnym zakresie)  wyłącznie  właściciele nieruchomości zamieszkałych  na terenie gminy Głusk   następujący strumień  odpadów:

 - zużytych baterii i akumulatorów,

 - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, stolarka budowlana,

- zużytych opon,

- przeterminowanych  leków i chemikaliów, farby ,zużyte oleje, świetlówki,

- odpadów budowlano-remontowych ,pochodzących z drobnych remontów  budynków wykonanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości   ( powstałych w gospodarstwie domowym)

- odpadów zielonych ( skoszona trawa , liście ),

  odpady przyjmowane będą w pierwszy piątek każdego miesiąca godz. od 1000 do godz. 1800.

 

2/ w formie „wystawki” na zasadzie odbierania wystawionych przez właścicieli przed swoimi  nieruchomościami z miejsca zwyczajowego wystawiania do odbioru odpadów komunalnych n/w odpadów:

    - odpady wielkogabarytowe ( meble i inne odpady wielkogabarytowe, stolarka budowlana ),

   -  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

   - odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych – chemikalia , zużyte opony, farby ,

      zużyte oleje, świetlówki,

   z częstotliwością odbioru i wywozu  odpadów z  „wystawki” przez w/w podmiot  jeden raz w roku.

 W/w punkty są jednocześnie  punktami zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych  na terenie gminy Głusk.

 
 
 
Start
Księga Gości
Monitor Polski
Dziennki Ustaw
Imieniny
19 Września 2014
Piątek
Imieniny obchodzą:
Alfons, Alfonsyna,
January, Konstancja,
Sydonia, Teodor,
Więcemir
Do końca roku zostało 104 dni.
Mapa gminy Głusk
 thumb_mapa1.jpg

Nowe Centrum Gminy
logo_1.jpg
Podłączenia Kanalizacyjne

koparka.jpgProcedura podłączenia do sieci kanalizacyjnej we własnym zakresie

Wybory
ankieta-190x142.jpg
BIP

bip-logo.gif

Archiwalny BIP

Centrum Kultury i Promocji Gminy
logo ckip.jpg
Jak dojechać do Nowej Siedziby
mapa dojazdowa.jpg
Gmina Głusk w Mediach
filmy.jpg
Rodzina 3+
duza rodzina.png
Regionalna Karta Duzej Rodziny
karta01.jpg
Gazetka Gminna
glusk_gazetka_nr 22 czerwiec 2014-page1.png
IAS LUBELSKIE

ias_logo2.png

Informacyjna Agencja Samorządowa

GZK Głusk
logo_gzk.png
Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu
logo1.jpg
INFORMACJA

solar_1.jpg

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych

Turystyka
button.jpg
Ankieta
kedit_maly.png 
Położenie

mapa-main.gif

NFOŚiGW

logo_kolor_z_nazwa_duze.jpg


WFOŚ
indeks.jpg